اخبار

افزایش 30 ریال مصوبه مجلس به 40 ریال

با عنایت به جدول شماره 5 (منابع قانون بودجه) پیوست قانون بودجه سال 1403 کل کشور مبنی بر الزام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به دریافت مبلغ 40 (چهل) ریال (10 ریال افزایش مزبور موضوع بند (ش) ماده 72 قانون جوانی جمعیت) از استفاده کنندگان خدمت پیامک، به اطلاع می رسانیم مبلغ مذکور در سامانه پیاده سازی شده و از 30 ریال به 40 ریال تغییر پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید