اخبار

تغییر خط اشتراکی (بسیارمهم)

به اطلاع می رساند؛ خط 5000189 غیر فعال و به جای آن، خط 500010707 جایگزین گردید.

هم چنین خط  1000958 غیر فعال و به جای آن خط 10009589 جایگزین گردید.

هم چنین خط  50009589 به عنوان خط اشتراکی به سامانه اضافه شد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید